Широабјанга
 • Home
 • /
 • Широабјанга

АЈУРВЕДСКИ ТРЕТМАНИ

Широабјанга

Shiro Abhyanga, санскритски термин, е комбинација од два збора – Shiro што значи глава и Abhyanga што значи масажа. Оттука, Shiro Abhyanga е дефиниранa како целосна масажа и релаксација на горниот дел од телото што ги опфаќа главата, вратот и рамената. Области на горниот дел од телото кои се најмногу склони кон стрес.

Оваа подмладувачка ајурведска процедура вклучува масажа со топло сусамово масло и чисти есенцијални масла или билки.

Редовната масажа на главата го спречува опаѓањето и побелувањето на косата, првутот, болестите од вата потекло во главата и ги зајакнува мускулите на вилицата, го релаксира умот, ја ослободува тензијата во главата, вратот и горениот дел на грбот.

Овој древен ајурведски третман е спој на две индивидуални природни терапии – Широдара и Абјанга.

Терапијата Широдхара се изведува со истурање на нежен, стабилен и релаксирачки млаз на масло за масажа врз вашиот скалп и чело, а во продолжение се изведува абјанга третманот со нежна масажа и лесен притисок на лицето и главата за маслото да дејствува. Широабјанга вклучува два различни процеси кои следат еден по друг.

Преку марма точките се насочува протокот на енергија на правилен и избалансиран начин, со што се овозможува ослободување на болката и напнатоста.

Третманот на главата предизвикува состојба на смиреност, мир и спокојство и промовира високо ниво на будност и концентрација.

Бенефити од широ абјанга:

 • анти-стрес третман,
 • го подобрува видот,
 • спречува болки во главата,
 • обезбедува добар сон,
 • го смирува умот,
 • зголемување на протокот на цереброспинални течности со што се зајакнува нервниот систем,
 • дисперзија на токсини од напнати јазли во мускулите,
 • подобрување на циркулацијата на крвта,
 • исчезнување на тензијата што произлегува од мигрена и болки во грбот,
 • помага да се отстранат токсините од употреба на бои за коса,
 • негување на коренот на косата и спречува прекумерно губење на косата,
 • ги спречува дегенеративните болести – со смирување на Вата дошата,
 • ги спречува воспалителните болести – со смирување на Пита дошата.

Времетраење на третманот 40 до 50 минути.

Цена за единечен третман: 3 000.оо мкд

Шифра: 1105

Ayurvedic treatments

Shiro Abhyanga

Shiro Abhyanga, a Sanskrit term, is a combination of two words – Shiro meaning head and Abhyanga meaning massage. Hence, Shiro Abhyanga is defined as a complete massage and relaxation of the upper body that covers the head, neck and shoulders. Areas of the upper body that are most prone to stress.

This rejuvenating Ayurvedic procedure includes a massage with warm sesame oil and pure essential oils or herbs.

Regular head massage prevents hair loss and whitening, dandruff, diseases of cotton wool origin in the head and strengthens the jaw muscles, relaxes the mind, relieves tension in the head, neck and upper back.

This ancient Ayurvedic treatment is a combination of two individual natural therapies – Shirodara and Abyanga.

Shirodhara therapy is performed by pouring a gentle, stable and relaxing jet of massage oil on your scalp and forehead, followed by abyanga treatment with gentle massage and light pressure on the face and head for the oil to act. Shiroabyanga involves two different processes that follow one another.

Marma points direct the flow of energy in a proper and balanced way, which allows the release of pain and tension.

The treatment of the head causes a state of calm, peace and tranquility and promotes a high level of alertness and concentration.

Benefits of Shiroabyanga:

 • anti-stress treatment,
 • improves eyesight,
 • prevents headaches,
 • provides good sleep,
 • calms the mind,
 • increase the flow of cerebrospinal fluid, which strengthens the nervous system,
 • dispersion of toxins from tense nodes in the muscles,
 • improve blood circulation,
 • disappearance of tension resulting from migraine and back pain,
 • helps remove toxins from the use of hair dyes,
 • nourishes the hair roots and prevents excessive hair loss,
 • prevents degenerative diseases – by calming Vata dosha,
 • Prevents inflammatory diseases – by soothing Pita dosha.

Duration of treatment 40 to 50 minutes.

Price of a single treatment: 50 euro

Code: 1105

Закажи третман