Како да го заштитиме нашето здравје од штетни ефекти од бучава – втор дел

Како да го заштитиме нашето здравје од штетни ефекти од бучава – втор дел

Урбаниот свет е силно загаден со бучава. Живееме во константна градската врева, бучава од автомобили, градилишта, гласни звуци на машини, музики од денски и нокни клубови. Сите овие нездрави децибели прават атак врз нашиот слух . Секојдневно во сопствениот дом сме...
Како да го заштитиме нашето здравје од штетни ефекти од бучава – прв дел

Како да го заштитиме нашето здравје од штетни ефекти од бучава – прв дел

  Урбаниот свет е силно загаден со бучава. Живееме во константна градската врева, бучава од автомобили, градилишта, гласни звуци на машини, музики од денски и нокни клубови. Сите овие нездрави децибели прават атак врз нашиот слух . Секојдневно во сопствениот дом...