СИТАЛИ ПРАНАЈАМА - SHEETALI PRANAYAMA #Sheetali Зборот ′′шетали′′ значи освежување на санскрит,...

read more